જીવનમાં જે બધું  સર્જાય છે,

સંજોગ બની જાય છે.

 

નિર્દોષ સમય કસોટી કરી જાય છે,

અને સંજોગ બની જાય છે.

 

સમજણના અભાવે સંબંધો તૂટી જાય છે,

અને સંજોગ બની જાય છે.

 

પ્રેમીઓ એકમેકના થઇ છુટ્ટા પડી જાય છે,

અને સંજોગ બની જાય છે.

 

મોટા થઇ સંતાન બધા વિખુટા પડી જાય છે,

અને સંજોગ બની જાય છે.

 

અણધાર્યા બનાવો પ્રશ્ન કરી જાય છે ,

સંજોગ બની જાય છે.

 

Advertisements