જુદા થવા છતાં વિખુટા ના પડ્યા,

મિત્રતા નિભાવી સદા સાથે રહ્યા.

 

વીતેલા સંસ્મરણો ભલે યાદ ના કર્યા,

પ્રત્યયાનથી એકબીજાના દુઃખોમાં વહ્યા.

 

સંજોગોથી ભલે અમે ભેગા ના થયા,

પણ દિલથી એક્બીજાને દૂર ના કર્યા.

 

ઘણા સંબંધો સમયાંતરે  તૂટી ગયા,

માત્ર  મૈત્રી સંબંધો  અકબંધ રહ્યા…

 

Advertisements